gendec, 70 jaar expert

Disclaimer

Lees de hierna volgende bepalingen zorgvuldig. Het bezoeken van deze website impliceert uw bevestiging van het feit dat u deze bepalingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

Aansprakelijkheid
Genealogie Decuyper en zijn partners die dit systeem van informatie voorzien:

  • geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of via dit systeem werd uitgewisseld;
  • wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van de bladzijden van Genealogie Decuyper, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik, of voortvloeiend uit het feit dat een persoon – bv. bij het nemen van enige beslissing of het stellen van enige handeling – vertrouwd zou hebben op informatie opgenomen in deze bladzijden;
  • wijzen elke, uitdrukkelijke of impliciete, garantie of aansprakelijkheid af in verband met het gebruik van het systeem;
  • zijn geenszins aansprakelijk voor het aanbieden van verbindingen (“links”) met andere websites; de inhoud van andere websites – ongeacht het om een website gaat waaruit u in verbinding werd gebracht met deze van Genealogie Decuyper of om een website waarmee u zich heeft verbonden vanuit de website van Genealogie Decuyper en de gevolgen van handelingen gebaseerd op de inhoud van andere websites.

Risico’s
Bovendien stemt de gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt ermee in alle risico’s die aan het gebruik van het systeem verbonden zijn op zich te nemen (en af te zien van elke klacht tegen Genealogie Decuyper of tegen om het even welke instantie die het systeem van informatie voorziet), met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door een of ander virus dat via het systeem of als gevolg van het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.

Privacy
Voor Genealogie Decuyper is de eerbiediging van uw private levenssfeer een prioriteit. Wij verzekeren u dat uw gegevens in volledige overeenstemming met de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden.
Voor elk verzoek over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u ons steeds een e-mail sturen naar info@www.gendec.be of kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke van de verwerking op het volgende adres:
Genealogie Decuyper
Brusselsesteenweg 483
1410 Waterloo

Klachten
De gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via het systeem beschikbaar gestelde informatie, ongeacht of dergelijke klachten tegen Genealogie Decuyper worden ingediend of tegen om het even welke andere instantie die het systeem van informatie heeft voorzien.
Geschillenregeling
Elk geschil met betrekking tot deze website en/of de inhoud ervan is onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse gerechten.

Intellectueel eigendom
Copyright © 2015 Genealogie Decuyper  Alle rechten voorbehouden.
De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site zijn onderworpen aan een copyright en de bescherming van het intellectueel eigendom. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toelating vanwege Genealogie Decuyper  Deze site bevat mogelijk ook teksten, beelden en andere items die onderworpen zijn aan een copyright van derden. Genealogie Decuyper erleent geenszins de toestemming om haar intellectueel eigendom, alsmede dat van derden, te gebruiken.

Bedrijfsgegevens
Genealogie Decuyper NV is een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1410 Waterloo, Rue Coleau 17, ingeschreven in het RPR te Nijvel, met BTW-nummer BE 0455.115.387

U kan contact opnemen met Genealogie Decuyper per post op
Brusselsesteenweg 483
1410 Waterloo

De verantwoordelijke uitgever van deze site is Cedric MOENS
(Rue Coleau 17, 1410 Waterloo).

Met de steun van AWEX