Genealogie Decuyper hecht veel  belang aan beroepsethiek. Wij hebben door onze toetreding bij verschillende professionele groepen 3 deontologische en ethische codes ondertekend die de volgende punten gemeen hebben:

Algemene plichten van de genealogen:

De erfrechtelijke genealogen engageren zich om hun deskundigheid volledig te gebruiken om de erfgenamen op te sporen en een juiste erfopvolging vast te stellen.

Verplichtingen tegenover de openbare en privé-diensten die over archieven beschikken:


Ze zijn verplicht een absoluut beroepsgeheim te respecteren over de feiten en inlichtingen waartoe ze toegang hebben.

Verplichtingen tegenover de erfgenamen:

De erfrechtelijke genealogen mogen nooit de adressen van de erfgenamen onthullen zonder hun toestemming, behalve aan de vereffenaar van de nalatenschap waarvan zij de begunstigde zijn.

Verplichting tegenover de vereffenaars:

De erfrechtelijke genealogen zijn verantwoordelijk voor de opzoekingen die ze hebben verricht in het kader van een middelenverbintenis door een gecertificeerde stamboom op te stellen. Ze zorgen ervoor geen handelingen te verrichten of gedragingen te vertonen die de vereffenaar zouden doen afwijken van zijn deontologische en statutaire regels. Ze engageren zich om geen deel van hun honoraria aan de vereffenaar, zijn verwanten of zijn medewerkers af te staan onder welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks.

Verplichtingen tegenover hun confraters:


Ze streven ernaar goede relaties te onderhouden met hun vakgenoten.