FAQ

 

Wie is Généalogie Decuyper?

Wij zijn een bedrijf gevestigd in Brussel (en in Québec, Canada), actief in erfrechtelijke genealogie, met rechercheurs en genealogen, gespecialiseerd in nationale en internationale opsporing van erfgenamen.

Wat is erfrechtelijk genealogie?

Erfrechtelijke genealogie is het onderzoek van de familiegeschiedenis om vermiste of onbekende erfgenamen terug te vinden in een nalatenschap.

Hoe gaat Genealogie Decuyper tewerk?

We gebruiken alle openbare informatiebronnen (registers, documenten, archieven, vonnissen, …), evenals de moderne technologie, onze eigen interne databases en onze expertise in onderzoeken. Dit laat ons toe om de wettelijke erfgenamen te identificeren en te lokaliseren.

Erfrechtelijke genealogie, serieus, legitiem?

•    Genealogie Decuyper is steeds gemandateerd (direct of indirect) door een professional: een notaris, een advocaat, een rechtbank of een buitenlandse confrater om onderzoeken uit te voeren.
•    Genealogie Decuyper is de handelsnaam van CEDMM NV, geregistreerd onder het BTW nummer BE0455.115.387
•    NOOIT zal u worden gevraagd om te betalen voor de terbeschikkingstelling van uw erfdeel.
•    Wij zijn lid van diverse erkende beroepsverenigingen.
•    Wij zijn erkende experts bij Belgische en Amerikaanse rechtbanken.
•    Voor meer gemoedsrust zijn wij voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd (€ 1.500.000). Tot nu toe is er nog geen beroep gedaan op deze dekking.
•    Raadpleeg de getuigenissen op deze site.

Waarom ben ik gecontacteerd?

Het kan zijn dat een eigendom dat tot een overledene behoorde, werd ontdekt, of iemand “ab intestat” sterft, dat wil zeggen zonder testament. Soms is er een testament, maar niet alle bezittingen werden erin opgenomen. Het actief van denalatenschap komt dan toe aan de dichtst verwante familieleden (uiteraard volgens de wettelijke bepalingen).
Zie het distributiediagram op onze site.
In veel gevallen is het niet bekend wie de erfgenamen of de rechthebbenden zijn. Vaak zijn het verre familieleden, die de overledene niet gekend hebben.

Als we u benaderd hebben, is het waarschijnlijk voor één van de volgende redenen:
•    U zou een recht in een nalatenschap kunnen uitoefenen;
•    U bent misschien aangewezen in een testament;
•    U kunt ons mogelijk helpen in een onderzoek, zonder zelf rechtstreeks betrokken te zijn als erfgenaam.

Waarom komt Genealogie Decuyper tussen?

Wij hebben de opdracht gekregen via een notaris of een advocaat, of via een rechtbank of een buitenlandse collega om een onderzoek te verrichten.

Wat indien er geen erfgenamen zijn?

Bij gebrek aan erfgenamen, is de nalatenschap vacant en onbeheerd. Het actief wordt vervolgens gestort bij de Kassa van Deposito en Consignatie van de Belgische Staat.

Uw rechten

In het kader van een nalatenschap, stelt u zich zeker veel vragen over uw rechten en plichten.

De website van De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (www.notaris.be) zal u zeker antwoorden bieden.

U kunt ook de volgende website raadplegen: Nalatenschappen in Europa, Erfrecht in 27 Europese landen.

Wie beschikt over een recht?

Volgens het Belgisch Burgerlijk Wetboek (art. 718 e.v.), bij een “ab intestat” nalatenschap, zijn enkel de familieleden met bloedverwantschap met de overledene erfgenaam. De weduwe van een voor-overleden broer van de overledene is dan uitgesloten.

Wat in geval van adoptie?

“Volle” geadopteerde kinderen worden beschouwd als volwaardige erfgenamen in de adoptiefamilie.

Hoe wordt Genealogie Decuyper vergoed?

Het is gebruikelijk dat onze tussenkomst wordt vergoed volgens een vooraf vastgesteld budget met onze opdrachtgever. Hij betaalt de factuur wanneer de activa zijn geliquideerd (verkocht).

Voor internationale zoekopdrachten is de vergoeding van de genealoog met de teruggevonden erfgenaam afgesproken via het “bekendmakingscontract”. Daarin wordt een percentage bepaald op het netto erfdeel dat aan de teruggevonden erfgenamen toekomt. Een erfgenaam loopt geen enkel risico, aangezien uitdrukkelijk is bepaald dat, wat het resultaat van deze nalatenschap ook is, een erfgenaam in geen enkel geval ook maar de minste kosten zal moeten voorschieten of betalen. In geval van een deficitaire nalatenschap zal hij dus ook nooit de gevolgen ervan moeten dragen.
De contractuele honoraria zijn alleen verschuldigd bij een positieve nalatenschap en pas bij de vereffening ervan.

Ik werd gecontacteerd door een ander bedrijf!

In het buitenland (vaak in de US-landen), worden vacante nalatenschappen soms openbaar gepubliceerd. Diverse kantoren in erfrechtelijke genealogie proberen de begunstigden te vinden en te contacteren op hetzelfde moment. Verschillende bedrijven zullen hun diensten verlenen onder dezelfde voorwaarden. Als dit gebeurt, dan is het wenselijk om niet meer dan één overeenkomst te ondertekenen.

En daarna?

Wij zullen een volledig gedocumenteerd verslag opstellen en aan onze opdrachtgever bezorgen. Gezien de aard van de procedure, kan de liquidatie een aantal maanden duren, zeker als onroerend goed moet verkocht worden.