Genealogie Decuyper hecht veel belang aan de bescherming van uw privéleven. De informatie die wij over u verzamelen, wordt enkel gebruikt binnen het strikte, wettelijke kader van de opdracht die wij van de opdrachtgever hebben ontvangen.

Wij verzamelen deze inlichtingen via verschillende kanalen:

  • door middel van de vragenlijst die wij u en ook andere leden van uw familie hebben toegestuurd (met de post of via email);
  • door een telefonisch gesprek met u;
  • door consultatie van de verschillende gemeenteregisters (bevolking en burgerlijke stand) waartoe wij toegang hebben.

Wij gebruiken deze inlichtingen om de opsporing van erfgenamen met zekerheid vast te stellen. Wij delen deze uitsluitend mee aan de juristen die ons hebben gemandateerd.
In geen geval maken wij ze aan derden bekend.

Genealogie Decuyper verkoopt deze inlichtingen NIET aan derden en wisselt ze ook niet uit, noch verhuurt ze.

Het staat u altijd vrij met ons contact op te nemen om de persoonlijke informatie die wij over u hebben, te corrigeren of aan te vullen.

GDPR

Voor Genealogie Decuyper is de eerbiediging van uw private levenssfeer een prioriteit.

Wij verzekeren u dat de verwerking van uw gegevens zal gebeuren in volledige overeenstemming met de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG/GDPR).

In geen enkel geval zullen uw gegevens gebruikt worden voor direct marketing, geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Onder geen enkel beding zullen uw gegevens overgemaakt worden aan derden.

Voor elk verzoek aangaande uw persoonsgegevens (informatie en toegang, correctie en uitwissing) kunt u ons steeds een e-mail sturen naar info@www.gendec.be of kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke van de verwerking op het volgende adres:

Genealogie Decuyper
Priester Cuypersstraat 3
1040 Brussel